Mediace v insolvenčním řízení

Mediace jako způsob předcházení úpadku

Zapsaný mediátor může napomoci při řešení úpadku dlužníka a to prostřednictvím mediace o odkladu splatnosti dlužníkových závazků, poskytnutí dodatečného zajištění či prominutí části dluhu. Zapsaný mediátor může být přínosem všude tam, kde již není přímé jednání dlužníka a jeho věřitelů reálně možné a kompromis by tak byl jinak jen velmi těžko dosažitelný.

Vstup zapsaného mediátora může rozšířit stranám obzory a přinést nový pohled na věc a za pomoci stran hledat návrhy, které budou pro strany přijatelné. Jako zapsaní mediátoři máme bohaté zkušenosti s insolvenčním procesem. Proto může věřitelům poskytnout reálnou vyhlídku z hlediska budoucího osudu jejich pohledávek a reálné šance jejich (ne)uspokojení v případě, že by k insolvenčnímu řízení skutečně došlo.

Mediace v souvislosti s reorganizací

Při řešení dlužníkova úpadku formou reorganizace je mediace vysoce vhodná, neboť reorganizace je způsob řešení úpadku na kterém se musí s dlužníkem dohodnout všichni věřitelé. Reorganizační plán je ve své podstatě „smlouvou s věřiteli“, která musí být schválena v zákonem požadovaném rozsahu jednotlivými skupinami věřitelů. Ke schválení reorganizačního plánu je nutná kvalifikovaná většina dle ust. § 347 insolvenčního zákona, proto není nezbytné vést mediaci se všemi věřiteli, ale toliko s těmi, kteří společně tvoří požadovanou kvalifikovanou většinu. Zapsaný mediátor může vytvořit prostor pro jednání s těmi věřiteli, kteří by z hlediska formy řešení dlužníkova úpadku mohli preferovat likvidační způsob řešení v podobě  konkursu.

Zapsaný mediátor, který je i odborníkem na insolvenční právo může napomoci dlužníkovi a případě, že na sebe hodlá podat insolvenční návrh spojený s návrhem na řešení úpadku formou reorganizace, přičemž cílem mediace by v tomto případě bylo vytvořit prostor pro shodu nad připravovaným reorganizačním plánem.

Mediace v incidenčních sporech

Incidenční spory jsou obecně spory vyvolané insolvenčním řízením, přičemž jejich demonstrativní výčet je uveden v ust. § 159 insolvenčního zákona. Byť jsou incidenční spory podřízeny obecné úpravě sporného civilního řízení, platí pro ně řada specifik vyplývajících z insolvenčního zákona (od věcné a místní příslušnosti soudu, přes aktivní a pasivní legitimaci účastníků, až po otázku náhrady nákladů řízení).

Mediace vedená zapsaným mediátorem po zahájeného incidenčního sporu může vést k ukončení tohoto incidenčního sporu (jednalo by se o smír dle ust. § 99 občanského soudního řádu). Incidenční spory mohou často zablokovat ukončení probíhajícího insolvenčního řízení na dlouhá léta, a to velmi často v situaci, kdy je již veškerý majetek dlužníka zpeněžen a podání konečné zprávy v rámci konkursu by tak jinak nic nebránilo. V průběhu incidenčního sporu, který zpravidla trvá mnoho let, tak může insolvenční správce navrhnout insolvenčnímu soudu postup dle ust. § 100 odst. 3 občanského soudního řádu, tedy navrhnout, aby soud řízení o incidenčním sporu přerušil a stanovil účastníkům řízení povinnost absolvovat první setkání s mediátorem. Jako zapsaní mediátoři, znalý insolvenčního práva a specifik insolvenčního řízení Vám může v této situaci sloužit jako prostředník, který umožní ukončení incidenčního sporu v řádově kratším časovém horizontu.

Využití mediace při vymáhání pohledávek dlužníka

K vymáhání pohledávek dlužníka ve prospěch majetkové podstaty je povinován insolvenční správce v souladu s ust. § 294 insolvenčního zákona. Vymáhání pohledávek je standardním sporným řízením dle občanského soudního řádu, a využití mediace prostřednictvím zapsaného mediátora je pochopitelně možné. Jako vhodné se jeví využití mediace v těch případech, kdy dlužník již před samotným zahájením insolvenčního řízení vedl dlouhodobý spor, kterým jsou již obě strany vyčerpány. Lze předpokládat, že žalovaný uvítá změnu v subjektu, který na straně dlužníka nově po zahájení insolvenčního řízení vystupuje a bude k mediaci svolný. Mediace může tedy urychlit skončení dlužníkem aktivně vedených sporů na plnění, které mohou také blokovat skončení insolvenčního řízení.